Uputstvo

 

 

Naslov rada (Stil: Naslov rada)

Petar Petrović1, Jovan Jovanović2 (Stil: Autor)

1Institucija/Afilacija (Stil: Afilacija)

petar.petrovic@gmail.com

2Institucija/Afilacija

jovan.jovanovic@gmail.com

 

Apstrakt: Svakom radu treba da prethoditi sažetak koji sažima sadržaj u otprilike 100 reči. Ovaj dokument je namijenjen da bude predložak (šablon) rukopisa koji se šalje Fakultetu za poslovne studije i pravo. Stilovi različitih vrsta naslova i tekstova nalaze se ovom dokumentu. Podešene su i margine i format papira. (Stil: Apstrakt)

Ključne reči: Do šest (6) ključnih reči (Stil: Kljucne reci)

 

1. Uvod (Naslov prvog nivoa: Heading 1)

Broj stranica: minimalno 8, maksimalno 16, uključujući slike i tabele.

Paragraf stil: Normal (Times New Roman, 10 pt, First line: 0,7 cm, Line spacing: single)

Za nabrajanja koristiti: Stil: Nabrajanje

2. Specifičnosti stilova šablona

Možete koristiti sve funkcije Worda kao što su: bold, italic, podvučeno.

Nemojte ručno rastavljanje reči.

Izbegavati senčenja i slična formatiranja.

3. Naslovi poglavlja

Molimo vas da u radu koristite tri (3) nivoa naslova

3. Poglavlje (naslov prvog nivoa) Heading 1

3.1. Potpoglavlje (naslov drugog nivoa) Heading 2

3.1.1. Potpoglavlje (naslov trećeg nivoa) Heading 3

3.1 Veličina papira i margine (Stil naslova: Heading 2)

Slika 1. Margine i potpis ispod slike (Stil potpisa: Slika)

(Izvor: Autor) (Stil: Izvor)

Veličina papira: A4 (210 mm x 297 mm)

Margine: top 50 mm; bottom 52 mm; inside 40 mm; outside 40 mm; mirror margins.

Raspored kolona: Single column, always.

Zaglavlje i podnožje: header, 40 mm; footer, 40 mm.

4. Slike, tabele, crteži i dijagrami

Grafički prilozi (tabele, slike, crteži, dijagrami) trebaju biti pripremljeni za crno-belu štampu (izbegavati senčenja i sl. pošto takvi efekti umanjuju preglednost).

Dimenzije slika, tabela i grafikona treba prilagoditi dimenzijama korisne površine papira zbornika: 195x130mm.

Format slike: TIFF, crno-bela, minimum 600 dpi.

Ispod grafičkog priloga piše se izvor iz kojeg je preuzet.

4.1. Skraćenice

Prilikom prvog navođenja nekog pojma navesti pojam u celosti. U zagradi navesti skraćenicu koja će se koristiti za taj pojam. Na primer: Fakultet za poslovne studije i pravo (FPSP).

4.1.1 Označavanje slika, crteža, tabela i grafikona (Stil naslova: Heading 3)

Sve slike, tabel i grafikone treba numerisati (Videti primere u ovom tekstu).

Numerisane naslove postaviti iznad tabela (Koristiti stil:Tabela naslov)

Numerisane potpise postaviti ispod slika, crteža i grafikona (Koristiti stil:Slika).

Tabela 1. Primer tabele i stilovi tabele. (Stil: Tabela naslov)

Stil

Font

Bold

Italic

Tekst

Times New Roman

   

Funkcije

Times New Roman

   

Varijable

Times New Roman

 

×

Grčki alfabet

Symbol

 

×

Brojevi

Times New Roman

   

(Izvor: Autor)

4.2 Matematički izrazi

Jednačina tipa a2 + b2 = c2 piše se kao normalan tekst.

Za sve ostale jednačine koristiti MathType ili Microsoft equation editor.

Matematičke izraze sa desne strane obeležiti brojevima.

Koristite SI sistem jedinica.

5. Način citiranja

U radu koristiti APA stil citiranja koršćene literature.

(Možete koristiti References/Insert Citation iz MS WORD-a, Style: APA/Sixth Edition)

Primer:

Kolegijalni metod menadžerskog rada ogleda se u uvođenju kolegijalnih organa koji obavljaju funkciju upravljanja kompanijom. (Milan Radosavljević, 2015)

6. Literatura

Milan Radosavljević, Ž. R. (2015). Menadžment, teorija i praksa. Beograd: FPSP.

7. Delovi rukopisa

Naslov rad

Autor(i), afilacija i mejl

Apstrakt

Ključne reči

Uvod

Delovi izlaganja

Zaključak

Literatura

Naslov rada, autor(i), afilacija, apstrakt, ključne reči poslati i na ENGLESKOM JEZIKU